Mnohonárodní prapor NATO MNMPBAT - výcvikové aktivity

  • 8.8.2023
  • Klára Pomajbíková

Jedním ze závěrů summitu NATO v Praze v roce 2002 byl požadavek Aliance na vytvoření mezinárodní jednotky Vojenské policie (MNMPBAT – Multinational Military Police Battalion), která by poskytovala všestrannou policejní podporu spojeneckým jednotkám v operacích. Jednoznačnou reakcí a partnerským závazkem bylo pomoci tuto jednotku vytvořit. MNMPBAT se reálně zformoval v roce 2007. Hned v následujícím roce byl prověřen při polním taktickém cvičení BLACK BEAR a následně byl certifikován pro operační nasazení v roce 2012, kdy dosáhl plných operačních schopností (FOP).

Vojenská policie přispívá do projektu jednotkou o síle rota, a také personálem do mnohonárodního štábu praporu. Podstatnou část roty Vojenské policie a souvisejícího materiálu tvoří příslušníci Velitelství Vojenské policie Olomouc. Rok 2023 je pro českou Vojenskou policii charakteristický tím, že převzala předsednickou roli v projektu, a tím i odpovědnost za koordinaci všech aktivit, které se v projektu realizují. S rolí předsednictví je zároveň spojený závazek obsazení klíčových pozic v mnohonárodním štábu praporu, včetně velitele jednotky.

Prapor je složen z příslušníků Vojenských policií partnerských států NATO. Stálými členy jsou Česká republika, Slovenská republika, Chorvatská republika a Polská republika. Statut partnera projektu MNMPBAT získala před dvěma lety Gruzie. Dalšími zapojenými státy mohou být volitelně pozorovatelé, aktuálně z Maďarska a Německa, kteří nově získávají mezinárodní zkušenosti z činnosti a působení VP.

Aktivity MNMPBAT zahrnují plánovací konference, workshopy, štábní nácviky a velitelsko-štábní cvičení. Všechny  tyto aktivity jsou však pouze  přípravou na vyvrcholení výcvikového cyklu, čímž je polní taktické cvičení s vyvedením cvičících sil (tzv. LIVEX). Součástí projektu je také podpora při výcviku příslušníků Vojenské policie partnerských států a v rámci různých výcvikových aktivit i spolupráce s dalšími aliančními partnery. Jednotka je po náležité certifikaci schopna plnit široké spektrum policejních úkolů způsobem, jaký definují alianční doktríny. Charakter jednotky ji předurčuje zejména pro stabilizační operace na podporu míru, které zahrnují vojenskou pomoc a podporu civilních úřadů, poskytovaní humanitární pomoci při odstraňování následků živelných katastrof nebo operace k zajištění evakuace nebojujícího obyvatelstva.

První fází veškerých cvičení je důsledné plánování. Úkolem plánovacího týmu (tzv. MCPT) při konferencích je podrobné naplánování výcvikového roku a dílčích činností. Cílem workshopů je v pojetí MNMPBAT příprava dokumentace ke cvičení, popř. aktualizace dokumentace jednotky a aktualizace standardních operačních postupů, tzv. SOP v reakci na turbulentní globální situaci a výcvikové prostředí. Z plánovacího týmu se pro letošní LIVEX například vyčlení ředitelství cvičení, tzv. EXCON, prvek, který řídí cvičení a doplňuje chybějící dimenzi, tedy operační prostředí, do kterého je jednotka nasazena.

Průběžné aktivity vedou k vyvrcholení společného výcviku v podobě taktického cvičení v terénu, kde dojde k reálnému fyzickému zapojení cvičící síly. V letošním výcvikovém roce je to SHARPLYNX 2023, cvičení, které se uskuteční v měsíci říjnu na teritoriu Velitelství Vojenské policie Olomouc. Tohoto cvičení se bude účastnit až 350 vojenských policistů z 6 zainteresovaných zemí.

Příprava cvičení tohoto rozsahu je časově i personálně náročná. Je potřeba vytvořit scénář cvičení, rozehru incidentů, zpracovat kompletní dokumentaci potřebnou pro realizaci cvičení, zabezpečit logistickou podporu cvičících a v neposlední řadě celý projekt důkladně naplánovat a zkoordinovat se zahraničními partnery. Mezinárodní cvičení Vojenských policií v podobném rozsahu proběhlo naposledy v roce 2015. V roce 2016 jsme mezinárodní jednotku VP vyčleňovali jako podpůrný prvek ve prospěch Severoatlantické Aliance v rámci cvičení Anakonda, které bylo zaměřeno na nácvik obrany východního křídla NATO. Po pauze způsobené účastí ve cvičení partnerských zemí NATO nebo pandemií, tak v letošním roce opět navážeme na tradiční cyklus větších taktických cvičení v terénu na našem území.

Scénář pro cvičení praporu reflektuje aktuální hrozby a současnou bezpečnostní situaci. V letošním roce bude rozehra cvičení obohacena o události a incidenty vytvořené specialisty Velitelství informačních a kybernetických sil, kteří na přípravě cvičení intenzivně spolupracují. Výrazně pozitivní přínos spolupráce VP a VeKySIO byl již prověřen během velitelsko-štábního cvičení v Chorvatsku v únoru letošního roku, kde byly simulovány incidenty s prvky nepřátelského narušení kybernetického a informačního prostoru.

Projekt MNMPBAT v současnosti představuje unikátní výcvikovou platformu pro přípravu příslušníků vojenských policií k nasazení v operaci NATO a plnění úkolů v mezinárodním prostředí výhradně podle aliančních standardů. MNMPBAT poskytuje mimořádnou příležitost ke zvýšení interoperability a spolupráci aliančních vojenských policií.