Home page > O nás

O nás

Velitelství Vojenské policie Olomouc
je výkonným orgánem  policejní ochrany  ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského  materiálu  a ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany v rozsahu vymezeném zákonem  o Vojenské policii na území České republiky ve vymezeném teritoriu. Je přímo podřízeno Hlavnímu velitelství Vojenské policie Praha. Ve své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o Vojenské policii, Trestním zákonem, Trestním řádem, zákony upravujícími činnost AČR, rozkazy a nařízeními ministra obrany.


Úkoly Velitelství Vojenské policie Olomouc:

 • řídí a provádí policejní ochranu vojenských objektů a prostoru na daném teritoriu v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii,
 • šetří přestupky ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • analyzuje stav a provádí prognózy vývoje bezpečnostní situace,
 • zpracovává a analyzuje vývoj dopravní nehodovosti,
 • informuje příslušné velitelské orgány AČR o bezpečnostní situaci na svém teritoriu a navrhuje potřebná opatření,
 • zabezpečuje nezbytné informační vazby s příslušnými vojenskými útvary, vojenskými zařízeními a jejich součástmi, s pracovišti Policie ČR, popř. Městské policie,
 • plánuje a provádí vlastní opatření k prevenci kriminality při ochraně vojenských objektů, majetku a osob,
 • vede evidenci vozidel ozbrojených sil,
 • provádí kontrolu funkčnosti fyzické ochrany a systémů technické ochrany ozbrojených sil, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit MO a navrhuje opatření k odstranění nedostatků,
 • podílí se na ochraně utajovaných informací při provozu výpočetní techniky v AČR, plní úkoly v oblasti technického zabezpečení objektů a provádí kontrolní činnost v těchto oblastech,
 • spolupracuje při plnění úkolů policejní ochrany s příslušnými útvary AČR, Policie ČR, orgány činnými v trestním řízení a orgány státní správy a samosprávy,
 • řídí provoz vozidel ozbrojených sil v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii,
 • zabezpečuje přepravu peněžních hotovostí,
 • zabezpečuje eskortaci zadržených vojáků,
 • zabezpečuje policejní ochranu technického prostoru vybraných vojenských objektů – zásobovacích úseků.

Nahoru