Struktura

Velení

Osobní štáb (právník, kaplan, vrchní praporčík)

Štáb

Personální pracoviště

Operační oddělení​

 • operační skupina

 • plánovací pracoviště

 • pracoviště řízení a velení

Oddělení logistiky

 • skupina materiálu

 • skupina provozu a služeb

 • pracoviště evidence majetku

Skupina bezpečnosti a komunikačních a informačních systémů 

Skupina ekonomická

Oddělení dopravní a pořádkové služby 

Pohotovostní oddělení 

Oddělení ochrany objektů 

Pro potřeby plnění úkolů policejního zabezpečení útvarů a zařízení na teritoriu je rozkazem velitele vytvořeno 12 pracovišť:

 • Olomouc, Město Libavá, Hranice, Přáslavice, Štěpánov, Vyškov, Bučovice, Brno, Prostějov, Opava, Lipník nad Bečvou a Moravská Třebová

a dále:

 • ZÚ Mladkov, Hostašovice, Čermná nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nový Ples a Květná

Štáb

je orgánem velení a zabezpečení vnitřního chodu a činnosti velitelství v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními. V čele stojí náčelník štábu.

Skládá se z:

 • personalního pracoviště

 • skupiny bezpečnosti a komunikačních a informačních systémů

 • skupiny ekonomické

 • operačního oddělení

 • oddělení logistiky

 • při plnění komplexních úkolů řídí činnost náčelníků jednotlivých oddělení

Svými prvky řízení a velení zabezpečuje plnění těchto úkolů:

 • zpracování a vydávání rozkazů a směrnic velitele VeVP

 • na základě směrnic a upřesnění HVeVP zpracování plánů činnosti VeVP

 • plán činnosti VeVPcna výcvikový rok

 • plán činnosti VeVP na jednotlivá čtvrtletí výcvikového roku

 • zabezpečování komplexního řešení otázek uvádění VeVP do vyšších stupňů BoPo

 • komplexní řešení otázek BoMoPo

 • komplexní řešení otázek personální práce

 • zpracování rozborů a analýz z podkladů od ZV, NOd a samostatných skupin

 • zpracování dokumentace ŠN, základních mobilizačních nácviků a jejich řízení

 • komplexní řešení zabezpečení informačního toku

 • zabezpečení výstavby, údržby a správy počítačové sítě

 • organizace řízení a výkonu služby stálých operačních dozorčích VeVP

 • ochranu utajovaných informací a spisové služby podle zákona č. 412/2005Sb. a dalších předpisů

 • přidělování a distribuci poukazů na preventivní rehabilitaci a rekreaci podle rozhodnutí velitele

 • zpracování a realizaci denního bojového rozdílení a přehledů osob a techniky z podkladů NOd

 • zabezpečení příjmu a odesílání pošty

 • otázky logistického zabezpečení

 • komplexní zdravotní zabezpečení

 • komplexní zabezpečení spojení

 • vedení kroniky a činnost Tiskového a informačního důstojníka

 • finanční hospodaření a nakládání s přidělenými finančními prostředky

 • a další úkoly ve prospěch útvaru


Oddělení Dopravní a pořádkové služby

 • OdDPSl je orgánem VeVP, který provádí dozor nad bezpečností provozu vojenských vozidel na pozemních komunikacích a s tím související dodržování ochrany životního prostředí při provozu vojenských vozidel na teritori

 • řeší otázky spolehlivosti a hospodárnosti provozu vojenských vozidel

 • plní úkoly související s objasňováním dopravních nehod a přestupků vojáků v činné službě

 • provádí ochranu a doprovody určených osob a skupin vozidel

 • provádí doprovody finančních hotovostí

 • doprovody a ochranu zbraní, střeliva, výbušnin

 • a ostatního majetku ve vlastnictví nebo užívání MO

 • provádí pátrání po osobách, věcech a majetku v užívání MO

 • provádí eskortace

 • prověrky v místech trvalého bydliště vojáků svémocně se vzdalujících (zběhů)

 • preventivní dopravně-pořádkové akce zaměřené na dodržování platných zákonů, vojenských norem, předpisů pro provoz vojenské techniky a dodržování kázně vojáků na veřejnosti a ve vojenských objektech

 • preventivně-kontrolní akce zaměřené na výkon celodenních směn, uložení zbraní, střeliva a výbušnin

 • podílí se na zabezpečování vojenských akcí na veřejnosti

 • provádí hlídkovou činnost v posádkách na teritoriu VeVP a ke zjištěným nedostatkům navrhuje opatření k jejich odstranění

 • ve své činnosti spolupracuje zejména s velitelskými orgány, orgány Policie ČR, Městské policie, s orgány státní správy a samosprávy

 • Skupiny dopravní a pořádkové služby

 • Skupina analýz a správních činností

 • Skupina podpory policejního výkonu


Pohotovostní oddělení

 • PohOd je prvkem pohotovostního systému Vojenské policie

 • zabezpečuje pohotovostní službu a provedení rychlého policejního zásahu na teritoriu a v případě potřeby na vyžádání na celém území ČR

 • provádí preventivní kontroly výkonu dozorčí a strážní služby

 • monitorování zájmových objektů resortu MO na teritoriu

 • při spolupráci s ostatními složkami VeVP provádí ochranu a doprovody určených osob a skupin vozidel

 • provádí doprovody finančních hotovostí

 • doprovody a ochranu zbraní, střeliva, výbušnin a ostatního majetku ve vlastnictví nebo užívání MO

 • provádí pátrání po osobách, věcech a majetku v užívání MO

 • provádí eskorty

 • prověrky v místech trvalého bydliště vojáků svémocně se vzdalujících (zběhů)

 • preventivní dopravně-pořádkové akce zaměřené na dodržování kázně vojáků na veřejnosti a ve vojenských objektech

 • podílí se na zabezpečování vojenských akcí na veřejnosti

 • provádí hlídkovou činnost v posádkách na teritoriu

 • zjištěné nedostatky předává k dalšímu řešení OdDPSl a OdKS

 • ve své činnosti spolupracuje zejména s velitelskými orgány, orgány Policie ČR, Městské policie, s orgány státní správy a samosprávy

 • Zásahové skupiny a skupina rychlého zásahu

 • Skupina podpory policejního výkonu


Oddělení ochrany objektů

 • provádí komplexní policejní ochranu chráněného prostoru vybraných vojenských objektů

 • organizace, řízení a provádění zvláštní ochrany objektů MO

 • rozhodování o prvotních opatřeních při vzniku mimořádných situací včetně součinnosti s věcně a místně příslušnými velitelskými orgány, PČR a orgány státní správy a samosprávy

 • navrhování a nasazování mobilních technických prostředků střežení

 • organizování a provádění výkonu služby při zabezpečování dohledu nad zbraněmi, střelivem a výbušninami, s možným využíváním technických pomůcek, prostředků nebo služebních zvířat, jehož součástí je odhalování protiprávních skutků v rámci působnosti VP

 • provádění, kontrola a zabezpečení technické kontroly nástrahové a zabezpečovací techniky - technických prostředků střežení – a výkon speciálních prací bezpečnostního charakteru

 • při nestandardních situacích, možných teroristických útocích a narušeních objektů MO oznamování situace SOD, řízení a organizace zásahové akce a zabezpečování součinnosti zejména s PohOd

 • Pracoviště zásobovacích základen

 • Skupina podpory policejního výkonu


Oddělení podřízené Zástupci velitele Velitelství Vojenské policie Olomouc


Oddělení Koordinace policejního výkonu

plnění úkolů při začleňování příslušníků VeVP do zahraničních mísí a jiných úkolů, souvisejících s policejní přípravou příslušníků VeVP

 • provedení velitelské a zdokonalovací přípravy

 • provádění efektivního výcviku příslušníků VeVP a oddělení AZ VeVP ve spolupráci s OŠVP Vyškov

 • provádění tělesné přípravy a sportovní činnosti

 • organizaci výcviku příslušníků VeVP do zahraničních misí

 • plnění jiných úkolů, souvisejících s policejní přípravou vojenských policistů

 • plnění úkolů a přípravy příslušníků VeVP zařazených do jednotek typu MNMPBN (NRF)


Pyrotechnická skupina

plnění úkolů v oblasti praktické realizace pyrotechnické činnosti v rámci působnosti VeVP při nálezech munice, výbušnin, NVS, objasňování leteckých nehod, nehod vojenské techniky s municí a dalších událostech s municí, zbraněmi a výbušninami

 • likvidaci nálezu munice a výbušnin, podezřelých předmětů, NVS, havárií letounů nebo vozidel přepravujících munici

 • u v oblasti pyrotechnické služby příslušníků VeVP

 • provádění zpracování odborné dokumentace provedených úkonů na místě zásahu

 • dodržování bezpečnostních opatření a platných předpisů při manipulaci, skladování a přepravě munice a iniciátorů

 • preventivní činnosti na úseku skladování, přepravy a zabezpečení munice a iniciátorů a zabezpečení preventivních pyrotechnických prohlídek na teritoriu VeVP


Pracoviště speciální kynologie

provádí přípravu psovodů a psů na řešení specifických úkolů v oblasti policejního zabezpečení vojsk, vyhledávání zbraní, výbušnin, omamných a psychotropních látek. Podílí se na výcviku psovodů a psů na zásobovacích úsecích

 • řídí a koordinuje činnosti na úseku speciálních pachových prací při vyhledávání drog, omamných a psychotropních látek, vyhledávání zbraní a výbušnin, včetně řízení využití služebních psů při výkonu pořádkové, bezpečnostní a ochranné službě

 • zajišťuje úkoly v oboru pořádkové, bezpečnostní a ochranné služby při využití specialistů – psovodů, včetně řízení a koordinace speciálního výcviku

 • zabezpečuje specifické úkoly a činnost na úseku služební kynologie


Skupina vojenských zkušebních komisařů řidičů

provádí komplexní přípravu, kontrolu a dohled nad výcvikem řidičů vojenské policie a ozbrojených sil, provádí závěrečné zkoušky a vydávání Osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil

 • vzdělávací činnost při zajiťování speciální policejní přípravy nebo vzdělávací činnosti k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel

 • kontrola a dohled nad výcvikem, základní,  zdokonalovací a odbornou přípravu řidičů VP a ozbrojených sil

 • provádí závěrečné zkoušky řidičů k získání OŘVOS


Skupina policejní a tělesné přípravy

plnění úkolů souvisejících s policejní a tělesnou přípravou a výcvikem příslušníků VeVP

 • koordinace a zajišťování prostor a výcviku příslušníků VeVP

 • vede dokumentaci k výcviku a tělesné přípravě VeVP

 • provádí vedení a přezkoušení z tělesné přípravy příslušníků VeVP

 • komplexní příprava sportovních akcí pořádaných VeVP

 • podílí se na plánování kurzů a vyčlenění příslušníků pro reprezentaci na sportovních akcích