Instrukčně-metodická zaměstnání střeleckých instruktorů Vojenské policie

  • 18.4.2023
  • Klára Pomajbíková

Římský filosof Seneca kdysi řekl: „Pro život, ne pro školu se učíme.“ A měl pravdu. Vzdělávání a zejména sebevzdělávání člověku přináší spoustu výhod. Díky znalostem a schopnostem můžeme snadněji získat práci našich snů, zlepšovat se v ní a udržet si ji. Vzdělání celkově „osvěžuje“ naši mysl.

U Vojenské policie na vzdělávání příslušníků klademe velký důraz. Chceme, aby se jednotlivci rozvíjeli, a to jak v rámci studia nebo při zdokonalení a tréninku profesních činností. Střelecká příprava je jednou z hlavních částí služební přípravy bezpečnostních sborů k plnění úkolů v rámci jejich působnosti. Je zaměřena na získávání a rozvíjení teoretických znalostí, praktických dovedností a celkový rozvoj schopností pro specifický výkon služebních povinností každého vojenského policisty.

Na konci března se v areálu střelnice v Moravské Třebové konalo první instrukčně metodické zaměstnání (tzv. IMZ) instruktorů střelecké přípravy v letošním roce. Další metodická zaměstnání jsou pro naše instruktory plánována v letním a podzimním termínu. Jak taková instrukčně-metodická zaměstnání vlastně probíhají?

Na každém teritoriálním velitelství je styčný vojenský policista za danou oblast služební přípravy, který zabezpečuje nezbytnou agendu.  Vedoucí instruktor zabezpečí detailní zplánování IMZ v součinnosti s ostatními gestory tak, aby následné IMZ probíhlo jako „sladění“ získaných poznatků (tzv. „best practice“), sjednocení střeleckých stylů, procvičení drilů (např. z oblasti ochrany osob, práci v buddy týmech, zaměřené na použití zbraně po zranění a nezbytné stmelení těch, kteří mají zkušenosti předávat dál.

Každý výcvikový den je v dikci jiného velitelství, jehož příslušníci si pro ostatní připraví průpravná cvičení. Obvykle se klade důraz na rozvoj specifických schopností příslušníků podle jejich odbornosti. Důležitým jmenovatelem je zde to, že každý instruktor musí být zároveň pedagogem, psychologem i bojovníkem. Musí své žáky poznat, umět je vést, rozpoznat chyby a pomoci s jejich nápravou a odstraněním. Měl by být také technicky znalý, mít zbraň a její ovládání doslova „v malíčku“.

Kvalitní průprava vojenských policistů ve střelecké přípravě je, kromě osobních předpokladů jednotlivce, přímo úměrná zkušenostem a pedagogicko-psychologickým schopnostem instruktorů, kteří předávají praktické poznatky z oblasti své odbornosti. Naši certifikovaní instruktoři jsou obvykle zkušení držitelé zbrojních průkazů, pro které je práce koníčkem a posláním. I ve svém volném čase se této zálibě věnují – absolvují civilní kurzy, semináře nebo na střelnici chodí trénovat či dokonce soutěžit, třeba jako členové střeleckých klubů nebo svazů.