Home page > Aktuality > Další kurz výcviku SERE u Vojenské policie

Další kurz výcviku SERE u Vojenské policie

Akronym SERE vychází z prvních písmen anglických slov Survival, Evasion, Resistance a Extraction, někdy též Escape – přežití, vyhnutí se zajetí, odolnost proti využití v zajetí a asistované vyzvednutí nebo únik odloučené osoby ze zajetí.

Obecně je SERE souhrn  taktik, technik a postupů, které dávají odloučené osobě nezbytné znalosti a dovednosti
k přežití v takřka jakémkoliv prostředí. Zvyšují pravděpodobnost vyhnutí se zajetí nebo jsou v případě zajetí sumářem technik a dovedností k odolání zneužití a zlepšení šancí úspěšného úniku ze zajetí spjatému se svou vlastní, případně asistovanou záchranou. K záchraně osob, které se při své činnosti, ať už při výcviku v době míru nebo v bojové situaci, dostanou do odloučení, je využito veškeré vojenské, civilní a diplomatické úsilí. To má
za cíl získat odloučené osoby zpět do bezpečí a navrátit je do původního prostředí působnosti jako fungující prvky.

Kurz SERE je podle svého obsahu, náročnosti a analogicky i časové dotace členěn do tří úrovní A, B a C. Každý stupeň výcviku zajišťuje získání teoretických znalostí, praktických dovedností a naučení či upevnění
a prohloubení správných návyků probírané tematiky. Kurzy SERE jsou koncipovány dle jednotné metodiky
a standardů NATO. V nedávné době proběhla novelizace Směrnice k výcviku v provádění záchrany odloučených osob. Ta od loňského roku mimo jiné určuje, že každý vojenský policista musí projít výcvikem SERE úrovně B.

I to je jedním z důvodů, proč se v termínu od 10. do 14. července 2023 konal pod taktovkou instruktora SERE z VeVP Olomouc další z běhů kurzu SERE úrovně “B”, který znamená další, úspěšně proškolené vojenské policisty. Kurz byl určen pro příslušníky Vojenské policie, kteří se v letošním roce připravují na zahraniční operace či plnění úkolů, které vyžadují vyšší míru vycvičenosti a byl zejména zaměřen na urbanizovanou zástavbu.

Účastníci kurzu jsou nejdříve podrobně teoreticky seznámeni se všemi oblastmi dané problematiky a jejich podmnožinami dle uvedeného akronymu. Oblasti Survival a Evasion v sobě například obsahují znalosti z oblasti topografie a taktického přesunu či setrvání v daném prostředí. Nezbytnou součástí je využívání okolí k zabezpečení vlastních potřeb k přežití – tedy získání bezpečné vody, zajištění a úprava stravy (např. formou sběru larev a hmyzu) nebo rozpoznáváním a sběrem rostlin a plodin. Oblasti Resistance a Extraction prozradí, jak je možné zdánlivě beznadějnou situaci využít co možná nejlépe ve svůj prospěch, a také, jak nezpanikařit, když se konečně blíží záchrana.

Primárním cílem kurzu SERE je připravit vojáky na samostatnou činnost v situaci, kdy jsou neplánovaně odloučeni od jednotky a jsou odkázáni pouze na sebe a své schopnosti, ale také na to, jak se zachovat v nenadálých situacích, i při samotné záchraně. V tomto je kurz SERE výjimečný – je určen pro jednotlivce, ale získané znalosti mohou být efektivně využity i v rámci skupiny. 

 

Na fotografii je zobrazen kontakt s "agentem" předávajícím potřebný materiál a informace pro další akci.

Nahoru